1601 Citation ST, Pahrump, NV 89060 - MLS#2269334 - Mike Chobanian ...