21 Citation ST, Pahrump, NV 89060 - MLS#2257538 - Mike Chobanian - ...